ZimbabweHuchi Uncategorized Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na H, I, J

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na H, I, J

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na H, I, J post thumbnail image

Ngatidzidzei nezve tsumo dzechishona idzo dzinobatsira kuziva mutauro wedu nekubetsera muzvikoro nemukutaura nevakuru.

Rimwe duramazwi rinorondedzera tsumo se“chirevo chipfupi chinowanzodzokororwa nevanhu, chinopa zano kana chinokuudza chimwe chinhu maererano noupenyu.” VaYoruba vokuNigeria vanorondedzera tsumo zvinonakidza, vachiiti ‘ibhiza rinogona kutakura munhu nenguva isipi kuti aone dzimwe pfungwa.”

Tsumo dzechiShona dzinotanga nevara H

Hakuna bura rinoswatanukira panze rabva muvhu rakakombama
1. Hakuna dziva risina chura
2. Hakuna mombe inokorera pamarekete
3. Hakuna nyika isina rinda
4. Hanya nani chidoma chekwaChivi
5. Hapana angagone chisingagoneke naGona
6. Hapana chembwa tenzi vararira mutakura
7. Hapana mukadzi akashata muchando
8. Hapana mhou inokumira mhuru isiri yayo
9. Hapana mukuyu unovinga shiri
10. Hari haiviri isina mukuchidziri
11. Hauzivi tsanga inokodza tsambakodzi
12. Heya baravara ndiwo magariro kutuka mwene wechisvo ndiwo mano
13. Hope hadzina ndima
14. Hove dzinokwira dzine muronga
15. Hove huru dzinodyira kwodoka
16. Huku yemurombo inokandira mazai ayo iri mumuti
17. Hukwana inodya ndeiri pana mai
18. Hurudza inofa ichinzi inodya
19. Hwahwa hahuna mbuva
20. Hwuromboi hwagara nherera kudya ikarutsa

ALSO READ: Chiremba Balancing Rocks: A Natural Marvel of Harare, Zimbabwe

Tsumo dzeChiShona dzinotanga nevara I

 1. Ibangano muchateya kuzondoona kwava kwomumwe chete
 2. Idambudziko rehope kurota kwawakarambwa
 3. Igangaidza mukwenyi mhezi kuvavira mumoyo
 4. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi
 5. Ikamwe pagore hembe yenherera
 6. Imbwa mbiri hadzitorerwi/hadzibvutirwi nyama
 7. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematowo
 8. Imbwa payadyira haipakanganwi
 9. Imbwa yakwavarara yatya
 10. Imhashu yomurwere inogochwa yakabatwa gumbo
 11. Imire haifuriri dzivete
 12. Inotanda yomunyepi younyerere haitandi
 13. Igangaidza musvipi, garahwa kurambira pagurokuro
 14. Ishe ndishe, muranda muranda
 15. Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno
 16. Isimba kaviri kurwa nemukadzi weasipo

ALSO READ: Genesis Mangombe Biography | Age, Education, Career as a Footballer, Career as a Coach, Achievements

Tsumo dzeChiShona dzinotanga nevara J

1.Jongosi kunyimwa mashanga iro ndiro rakarima gombo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post